Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan suçiçeği, çok yaygın görülmekle birlikte ağır belirtilere yol açmayan vi rüs kökenli bir bulaşıcı hastalıktır. Ti pik döküntüler, deride içi sıvı dolu ka barcıklardan oluşur. Çok bulaşıcı olan bu hastalığa hafif genel belirtiler de eş lik eder.

NEDENLERİ

Suçiçeğinin etkeni, herpes grubundan bir virüstür. Uçuk (herpes simplex) virüsüne çok benzeyen ve herpesvirus varicella ya da varicella zoster adlarıyla tanınan bu virüs suçiçeğinin yanı sıra zona hastalığının da etkenidir. Hastalık temel olarak suçiçeği virüsüyle yüklü tükürük damlacıklarının ağızdan solu num yollarına alınması sonucu bulaşır. Vücuda giren suçiçeği virüsü henüz bi linmeyen dokulara yuvalanarak çoğalır.
Hastalığa özgü döküntülerin gruplar ha linde birbiri peşi sıra çıkarak bütün vü cuda yayılması, virüsün aralıklı olarak kana geçtiğini gösterir.
Virüs, derideki kılcal damarları etki leyerek üstderi (epidermis) yapısının bozulmasına, içi serum, epitel ve bazen iltihap hücreleriyle dolu tipik kabarcık ların oluşmasına yol açar. Su çiçeği vi*rüsünden kaynaklanan bu lezyonlar de riyle sınırlı kalmaz; yemek borusu, pankreas, böbrek havuzu, idrar borusu (üreter), idrar kesesi ve böbreküstü bez lerinde de görülür.


GÖRÜLME SIKLIĞI
Suçiçeği en çok 2-8 yaşlan arasındaki çocuklarda görülen bir hastalıktır. Ama yaşamın her evresinde cinsiyet ve ırka bağlı olmaksızın ortaya çıkabilir. Hastalık kış ve ilkbahar aylarında daha sık görülür. Üç ayını doldurmamış bebek lerde suçiçeğine ender olarak rastlanır. Bu durumun anneden kazanılan geçici bir bağışıklıkla ilgili olduğu sanılmak tadır. Çok seyrek rastlanmakla birlikte hastalık aynı kişide iki kez ortaya çıka bilir. Bu ayrıksı örnekler bir yana bıra kılırsa suçiçeği geçiren hastalar ömür boyu kalıcı bağışıklık kazanmaktadır.
BELİRTİLERİ
Bulaşma ve ilk belirtiler arasında geçen kuluçka süresi 2-3 haftada tamamlanır. Ortaya çıkan döküntüler 24-36 saatte, makûl denen ve deride kabartı yapmayan noktalar halindeki lekelerden, içi sı vı dolu kabarcıklara dönüşür. Kabarcık ların çevresinde halka biçiminde belir gin bir kızarıklık görülür. Bu kızarıklık lar kabarcıkların kurumaya başlamasıy la kaybolur. Kabarcıklar ortalarından kuruyup kabuk bağlamaya başladığında göbekli bir görünüm kazanır.
Döküntüler ilk önce göğüste ve sırt ta belirerek hızla yayıbr. Hafif olgular da döküntü baş, yüz ve gövdeyle sınırlı dır. Ağır olgularda daha yaygın olan dö küntüler kol ve bacaklara, gözün dış za rına (konjunktiva), yutak, gırtlak ve so luk borusu mukozalarına da sıçrar.
Döküntüler kabukların düşmesiyle 5-20 gün içinde iz bırakmadan kaybo lur. Ama karşı durulmaz bir kaşınma is teği uyandıran bu döküntülerin kaşın ması durumunda deride çiçekbozuğunu andıran küçük çukurlar kalabilir. Sürek li çıkan yeni döküntüler nedeniyle vü cudun bir bölgesinde döküntülerin bü tün gelişim evreleri aynı anda görülebi lir. Bu da suçiçeğinin ayırt edici özellik*lerinden birini oluşturur. Ateş genellikle 38,5°C-39°C arasında kalır. Ama ağır durumlarda 40,5°C’ye ulaşabilir.
TEDAVİ
Öbür virüs kökenli hastalıklarda oldu ğu gibi suçiçeğini de iyileştirecek bir ilaç yoktur. Tedavi girişimi temel ola rak hastanın yakınmalarını olabildiğin ce azaltmaya yöneliktir. Hastalığı ağır geçiren bebek ve çocuklarda, özellikle bir ayını doldurmamış bebeklerde,kortikoit tedavisi gören hastalarda kan kanseri gibi kötü huylu hastalı larda, iyileşme dönemindeki zona ha talannın serumundan elde edilen ga maglobülinler kullanılabilir. Bu uy§ lama, bulaşmayı izleyen üç gün içine yapılırsa hastalığı önler. Belirtilere ye nelik tedavi Özellikle kaşıntıyı azmayı amaçlar.
Sabunlu suyla sık banyo yapılıra gelişebilecek deri enfeksiyonlarım öı leyeceğinden yararlıdır. Ayrıca hast nın iç çamaşırlarının ve yatağının he gün değiştirilmesi önerilir. Yüzde oranında sodyum bikarbonat içeren çc zeltiler, mentol içeren tali pudrası ya da antihistaminikli losyonlar kaşıntı) hafifletir. Döküntülerin Örselenmes derin lezyonlara ve deride yara izi kalmasına yol açacağından, suçiçekli cukların kaşınması kesinlikle engellen melidir. Olası kaşınmanın yol açacağı i zararları en aza indirmek için hastanın tırnakları özenle kesilerek törpülenmeli, bebeklere ise eldiven giydirilmelidir